สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติความเป็นมา

          สืบเนื่องจากข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครองและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสังกัดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาส่วนหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งชุมนุมสวัสดิการมาตั้งแต่ปี 2514 เพื่อให้สมาชิกได้ฝากเงินสะสมรายเดือนและให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนได้กู้ยืมเงินไปแก้ไขเฉพาะหน้าได้ระดับหนึ่ง จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.2522 มีเงินสะสมของสมาชิกชุมนุมสวัสดิการทั้งสิ้น 697,970 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) บริหารโดยคณะกรรมการชุมนุมสวัสดิการแต่ยังมิได้ขอจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ต่อมา นายเลิศ หงษ์ภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขณะนั้นได้มีดำริว่า ชุมนุมสวัสดิการดังกล่าว น่าจะดำเนินการขอจดทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จึงได้นัดประชุมคณะกรรมการชุมนุมสวัสดิการ และมวลสมาชิกเพื่อประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522 จำนวน 10 คน ดำเนินการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนให้ถูกต้อง

 

     คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีรายนามดังต่อไปนี้

 

 

                           1. นายเลิศ หงษ์ภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  2. นายอรุณ สังฆสุบรรณ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
  3. นายโสภณ สุคำภา ผู้ช่วยปลัดจังหวัดนครราชสีมา
  4. นายมานะ สรสิงห์ หัวหน้าหมวดแบบแผน รพช.
  5. นายศักดา เกษใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
  6. นายอภินันทน์ มัธยมนันนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 5 รพช.
  7. นายสุรพันธ์
ลิ้มพงษา นายช่างโยธา 4 องค์การฯ
  8. นางชูศรี
นรินทร์นอก
เจ้าหน้าที่ปกครอง 3
  9. นายประหยัด บุญคุ้ม เจ้าพนักงานปกครอง 4
  10. น.ส.บัวรอง บุตรศรีภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 องค์การฯ

 

     คณะผู้จัดตั้งได้อาศัยความตามมาตรา 7(1) มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 ขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ จำกัด ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ มีชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำกัด” ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ในขณะแรกตั้งมีผู้แจ้งความจำนงเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 388 คน และส่งค่าหุ้นครั้งแรกเป็นเงิน 708,690 (เจ็ดแสนแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2522 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.38/2522 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้เลือกตั้งระหว่างกันเอง ให้ดำรงตำแหน่งดังนี้

 

 

                        1. นายเลิศ หงษ์ภักดี
เป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง
  2. นายอรุณ สังฆสุบรรณ์
เป็นรองประธาน
  3. น.ส.บัวรอง บุตรศรีภูมิ เป็นเหรัญญิก
  4. นายประหยัด บุญคุ้ม เป็นเลขานุการ

 

     ที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2522 ให้มีมติให้ยกเลิกกิจการชุมนุมสวัสดิการและให้โอนสมาชิกรวมทั้งกิจการ ทรัพย์สินและหนี้สินไปรวมกับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ซึ่งเป็นหลักประกันความมั่นคงของสมาชิก ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2522 และเริ่มดำเนินกิจการสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2522 เป็นต้นไป

 

     สำนักงานสหกรณ์เดิมตั้งอยู่ ณ ตึก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนน กำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กิจการของสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้าโดยลำดับ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วย ให้บริการแก่สมาชิกด้านเงินกู้ และอื่นๆ ด้วยความสะดวกรวดเร็วตลอด ทั้งช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกได้ระดับหนึ่ง ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 15 โดย นายศิริวัฒน์ ภู่สวัสดิ์รัตนา ประธานกรรมการดำเนินการในขณะนั้น เห็นว่าสถานที่ตั้งของสหกรณ์เดิมนั้นคับแคบ ไม่สะดวกต่อการให้บริการแก่สมาชิก เท่าที่ควร ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2537 เพื่อจัดซื้ออาคารพาณิชย์ เอกเทศถาวร เพื่อตั้งเป็นสำนักงานแห่งใหม่ขึ้นและได้ย้ายเข้ามาอยู่ ณ อาคารตึก 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 442/199-200 บริเวณ สามแยกไปอำเภอจักราช ถนนราชสีมา- โชคชัย ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 2538 จนถึงปัจจุบัน

 

     ต่อมา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด” ชื่อย่อ สอ.นม. ชื่อภาษาอังกฤษ “NAKHONRATCHASIMA GOVERNMENT OFFICIAL SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMTED” ชื่อย่อ “NGOS” จนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ ก.พ.ธ. 38/2522 และเลขทะเบียนข้้อบังคับที่ อ.029245