สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หลักเกณฑ์การถือหุ้น