สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
ประธานกรรมการ


นายชัยพิชิต เย็นกลาง
รองประธานกรรมการ คนที่1


ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2


ว่าที่ร้อยตรีเดชา ประจุดทะเก
เลขา


นางวราภรณ์ กิตตินันท์สกุล
เหรัญญิก


นายสาธิต ศิริสวัสดิ์ (เสียชีวิต)
กรรมการ


พ.อ.อ.สมจิต ศรีโพธิ์
กรรมการ


นายธรรมรัตน์ ดำเดช
กรรมการ


นายวาทิต รอดวินิจ
กรรมการ


นายชีระวิทย์ แพงศรี
กรรมการ


นายมงคล หกกระโทก
กรรมการ


ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง
กรรมการ


นางวินญา ศรีอุทธา
กรรมการ


น.ส.บุณณดา สมศรี
กรรมการ


นางสุวรรณา หาญณรงค์
กรรมการ