สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
ประธานกรรมการ


นายคทายุทธ ติระพงศ์ประเสริฐ
รองประธานกรรมการ คนที่1


ว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์ เพียมะลัง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2


นางบุณณดา สมศรี
เลขานุการ


นางวินญา ศณีอุทธา
เหรัญญิก


นายกัมปนาท สุประพนธ์
กรรมการ


พ.อ.อ.สมจิต ศรีโพธิ์
กรรมการ


นายธรรมรัตน์ ดำเดช
กรรมการ


นายวาทิต รอดวินิจ
กรรมการ


นายชีระวิทย์ แพงศรี
กรรมการ


นายอำนวย ทนสระน้อย
กรรมการ


ว่าที่ร้อยตรีเชษฐชาติ ศิริธรปัญญา
กรรมการ


นายสุรชาติ ตาโพธิ์
กรรมการ


นายพิทักษ์ แสนลือชา
กรรมการ


นางสุวรรณา หาญณรงค์
กรรมการ